Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz w kwestii swobodnego przepływu takowych danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) od dnia 25 maja 2018 roku wszystkim naszym klientom, użytkownikom odwiedzającym nasze serwisy (w domenie GO.PL), a także internautom, którym został wyświetlony jakikolwiek materiał reklamowy dostarczany przy użyciu naszej technologii przysługują dodatkowe prawa.

Administratorem danych osobowych jest:
Go.pl Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
KRS: 0000568391
NIP: 7010497945

1. Zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym". W przypadku chęci usunięcia danych z naszego systemu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@go.pl
a) Z racji, iż systemy informatyczne naszej firmy podlegają systematycznemu archiwizowaniu danych (backup danych, tworzenie kopii zapasowej) bezpowrotne i całkowite usunięcie danych nastąpi:
I. W przypadku użytkowników strony oraz osób, którym zostały wyświetlone treści reklamowe przy użyciu naszej technologii - do 365 dni od potwierdzenia usunięcia danych z obecnej wersji systemu.
II. W przypadku klientów emitujących reklamy w systemie GO.PL - do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od usługi świadczonej na rzecz klienta (Podstawa prawna: Art. 32, art. 86 oraz art. 88 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.),, Art. 112, art. 116 ust. 10 oraz art. 134 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Art. 62 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.), Art. 73 oraz 74 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).).

2. Zgodnie z Artykułem 12 ust 1. RODO i Artykułem 13 ust 1. RODO Administrator danych zapewnia wszystkim osobom:
a) Przedstawienie, w momencie zbierania danych, w rzetelny sposób oraz zwięzłej, zrozumiałej, przejrzystej formie, a także zapisane prostym językiem opisu sposobu przetwarzania danych oraz wskazanie celu ich przetwarzania.
b) Udzielenia klarownej odpowiedzi dotyczącej wszystkich informacji o których mowa w Artykule 13 RODO oraz Artykule 14 RODO, a także Artykułach 15-22 RODO i Artykule 34 RODO, a w szczególności informacji dotyczących celów przetwarzania danych, sposobu ich przechowywania, informacji dotyczących zabezpieczeń danych, a także sposobu ich fizycznego przechowywania, jak również wszelkie informacje dotyczące archiwizacji danych.
c) Wgląd, edycję (sprostowanie danych zgodnie z Artykułem 16 RODO), a także możliwość ograniczenia ilości zbieranych danych (Prawo do ograniczenia danych - Artykuł 18 RODO).
d) Przedstawienie informacji dotyczącej czasu przechowywania we własnych systemach informatycznych zbieranych danych zgodnie ze wskazanym narzędziem, którego żądanie dotyczy.

3. Wszystkie żądania wymienione i opisane w pkt 2 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa powinny zawierać dane umożliwiające bezsprzeczną identyfikację zgłaszającego, tak aby nie dochodziło do wyłudzeń lub innych nieprawidłowości.
a) W przypadku wątpliwości, bądź braku przedstawienia lub spełnienia niezbędnych do weryfikacji zgłaszającego, a wskazanych przez Administratora danych, kryteriów i/lub informacji, Administrator danych ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na żądanie. Do czasu przedstawienia przez osobę, której dane dotyczą niezbędnych informacji i umożliwienia Administratorowi danych poprawnej weryfikacji,
b) W przypadku odmowy udzielenia informacji z powodu braków formalnych w żądaniu, Administrator danych ma obowiązek poinformować o tym fakcie osobę, której dane dotyczą oraz przedstawić listę kryteriów, które są niezbędne do weryfikacji zgłaszającego.

4. Zgodnie z Artykułem 14 RODO w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zastosowanie mają wszystkie żądania wymienione w pkt 3. niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, Administrator danych ma obowiązek ich udzielenia, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu, o którym mowa w Artykule 22 ust. 1 i 4 RODO) i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

5. Zgodnie z Artykułem 12 ust. 3 RODO Administrator danych ma obowiązek w ciągu 30 dni udzielić odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawierającą informację o wszystkich działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie Artykułów 15–22 RODO.

6. Zgodnie z Artykułem 12 ust. 5 RODO Administrator danych, w przypadku stwierdzenia, iż żądanie osób, których dane dotyczą są nadmierne lub zostaną uznane za nieuzasadnione, ma prawo:
a) odmowy podjęcia działania w związku z konkretnym zgłoszeniem, co do którego ma zastrzeżenia,
b) pobrać opłatę, która będzie pokryciem kosztów administracyjnych jakie ponosi Administrator danych w celu udzielenia odpowiedz na żądanie wliczając w to koszty prowadzenia komunikacji oraz czas osoby weryfikującej zgłoszenie żądania.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania firmy GO.pl Sp. z o.o., w szczególności w obszarze administracji danymi, a także wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności i polityki bezpieczeństwa, macie Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25.05.2018 r. - następnie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
https://www.giodo.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/

8. Szczegółowe informacje odnośnie Polityki Prywatności oraz Wykorzystywania plików cookies
na serwisach oraz dostępne są pod adresem: https://go.pl/polityka-prywatnosci/

9. Informacje końcowe
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Skontaktuj się z nami

Opowiemy Ci o konkretach, przedstawimy narzędzia, zaproponujemy rozwiązania, przygotujemy ofertę!

Kontakt