REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG RTB

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług emisji reklam w technologii RTB oferowane przez firmę GO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP: 701-049-79-45.

Definicje podstawowych pojęć zawartych w Regulaminie:

Zleceniodawca – niebędąca Konsumentem osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zlecenie na świadczenie usług RTB oferowanych przez Zleceniobiorcę,

Zleceniobiorca – GO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowska 58, NIP: 701-049-79-45,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kampania Reklamowa (Kampania) – realizacja usługi Retargetingu Personalizowanego, Kampanii Zasięgowej, realizowana w technologii RTB,

Retargeting personalizowany – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem technologii RTB polegająca na emitowaniu spersonalizowanych przekazów reklamowych generowanych na podstawie informacji zebranych o aktywności użytkowników ze strony Zleceniodawcy,

Kampania Zasięgowa – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem technologii RTB polegająca na emitowaniu przekazów reklamowych, w której Zleceniodawcy nie przysługuje prawo wskazania miejsca emisji. Emisja reklamy uzależniona jest jedynie od ceny zakupu.

Zlecenie – umowa o świadczenie usługi Kampanii Reklamowej. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie zamówienia w panelu administracyjnym konta Zleceniodawcy założonego w ramach serwisu Zleceniobiorcy. Chwilą zawarcia umowy Zlecenia, o treści zdefiniowanej przez Zleceniodawcę we wcześiej wspomnianym zamówieniu, jest kliknięcie linku „Zarejestruj się”.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w chwili utworzenia konta przez Zleceniodawcę w serwisie GO.PL, w ramach Umowy zawierane są umowy Zlecenia; Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

I. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. W celu skorzystania z usługi Kampanii Reklamowej świadczonej przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca zakłada konto na stronie www.go.pl. Warunkiem założenia konta i korzystania z usług Kampanii Reklamowej jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Stroną Umowy może być tylko osoba lub podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby zawrzeć Umowę oraz korzystać z GO.PL, po stronie Zleceniodawcy muszą zostać spełnione co najmniej następujące wymagania techniczne: posiadanie aktywanego konta-email oraz komputera wraz z stosownym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).
 3. Zamówienia składane są w panelu administracyjnym konta poprzez dodanie nowej Kampanii Reklamowej.
 4. Zleceniodawca za pośrednictwem panelu administracyjnego swojego konta dokonuje szczegółowego określenia warunków wybranej Kampanii Reklamowej, w tym modelu rozliczenia i budżetu Kampanii.
 5. Kreacje reklamowe będące przedmiotem emisji są dodawane przez Zleceniodawcę w panelu administracyjnym. Zleceniodawca może dodać własną gotową kreację lub też utworzyć ją w panelu administracyjnym za pomocą kreatora.
 6. Informacje zawarte na stronie Zleceniobiorcy nie stanowią oferty składanej w postaci elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem Zleceniodawcy do składania ofert zawarcia umowy.

II. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Zleceniodawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zleceniodawca oświadcza, ze dostarczone materiały nie będą:
  • naruszały obowiązującego prawa, żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów;
  • zawierały treści wulgarnych, obraźliwych, oszczerczych lub innych naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich,
  • naruszały tajemnicy handlowej podmiotów trzecich i nie będą stanowiły działań o znamionach nieuczciwej konkurencji,
  • zawierały wirusów, „koni trojańskich”, „robaków” komputerowych, „bomb czasowych”, programów kasujących wiadomości lub innych szkodliwych programów.
 2. W przypadku gdy kreacje reklamowe będą zawierały treści niedozwolone w rozumieniu II ust. 1 Regulaminu niewyemitowanie ich nie stanowi niewykonania Umowy przez Zleceniobiorcę. W przypadku niezgodności oświadczeń określonych w II ust. 1 Regulaminu z rzeczywistym stanem prawnym, Zleceniodawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek prawnie uzasadnionych roszczeń wynikających z tego tytułu na rzecz Zleceniobiorcy i osób trzecich.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej – w regulaminie lub polityce prywatności informacji o korzystaniu z usługi remarketingu personalizowanego w stosunku do użytkowników jego strony internetowej. Użytkownik powinien być poinformowany także o możliwości niewyrażenia zgody lub rezygnacji ze stosowania tej techniki wobec niego poprzez kliknięcie na link: https://go.pl/polityka-prywatnosci.html
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności.
 5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, do których powstania doszło z winy umyślnej Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie odpowiada w szczególności za efekty kampanii zależne od działania osób trzecich, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu.
 6. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do straty rzeczywistej, której wysokość nie przekracza kwoty budżetu wpłaconego na realizację danej kampanii i nie obejmuje utraconego zysku.

III. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. W okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca jest uprawniony do wykorzystywania materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności logo marki, grafiki, baza produktów z feed xml do celów związanych z wykonywaniem umowy, a także do celów promocyjnych i marketingowych Zleceniobiorcy na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności do rozpowszechniania, publicznego wykonania, odtwarzania, publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, drukowania, powielania, zapisu magnetycznego, dźwiękowego zapisu cyfrowego.
 2. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy licencji nieodpłatnej na korzystanie z materiałów w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.
 3. Zleceniobiorca nie będzie uprawniony do wykorzystania ze statystyk Kampanii Reklamowej Zleceniodawcy zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej rozwiązaniu, chyba że Zleceniodawca udzieli na to zgody na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, pod rygorem nieważności. Wykorzystywanie innych dostarczonych materiałów w tym m.in. logo marki, grafiki, baza produktów z feed xml może nastąpić wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy.

IV. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Zleceniodawca indywidualnie ustala budżet zleconej Kampanii. Po ustaleniu w panelu administracyjnym kwoty przeznaczonej na Kampanie automatycznie zostanie wygenerowana faktura proforma. Po jej opłaceniu Zleceniobiorca doładuje konto Zleceniodawcy oraz wystawi fakturę VAT. Doładowane środki mogą być wyłącznie wykorzystywane na prowadzenie kampanii reklamowych. Wpłata środków następuje w walucie określonej przez Zleceniodawcę w czasie dodawania Kampanii Reklamowej.
 2. Rozliczenie następuje na podstawie bieżących efektów Kampanii, której aktualny wynik jest dostępny w raportach w panelu administracyjnym. Pobranie środków z konta Zleceniodawcy następuje po każdej odpłatnej akcji tj. wyświetleniu, kliknięciu lub konwersji, stosownie do ustawień Kampanii.
 3. W ramach indywidualnych ustaleń ze Zleceniodawcą możliwe jest rozliczanie Kampanii po jej zrealizowaniu. W takim przypadku podstawą rozliczenia i wystawienia faktury VAT jest indywidualny raport wyświetleń, kliknięć lub konwersji oraz stawka rozliczeniowa ustalona w ustawieniach Kampanii.
 4. Kampanie Reklamowe są rozliczanie według jednego z poniższych modeli: CPM, CPC, CPA lub innego, określonego zgodnie z informacjami zawartymi w ustawieniach kampanii.
 5. Kwota doładowania wpłaconego przez Zleceniodawcę zawiera podatek VAT. Budżetem Kampanii (doładowaniem konta) jest kwota netto tj. kwota wpłacona pomniejszona o podatek VAT.
 6. Wszystkie stawki rozliczeniowe za realizowanie Kampanii są kwotami netto niezależnie od przyjętego modelu rozliczeń.
 7. Zleceniobiorca uprawniony jest do powstrzymania się z wykonaniem usługi określonej w Zleceniu do czasu uregulowania należności, z zastrzeżeniem ust 2. Brak doładowania lub wyczerpanie środków przeznaczonych na Kampanię Reklamową powoduje automatyczne jej wstrzymanie. W przypadku Kampanii rozliczanej według zasad określonych w ust. 2 powyżej Zleceniobiorca uprawniony jest do wstrzymania realizacji kolejnych Kampanii w przypadku nieuregulowania należności za Kampanię już wyemitowaną.
 8. Wszelkie dalsze, niewymienione w ust. 4 i 5 powyżej, koszty realizacji Kampanii Reklamowej, a także koszty związane z dokonywaniem płatności, w tym w szczególności prowizje bankowe za przelewy, obciążają Zleceniodawcę.
 9. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.

V REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem umowy należy składać pisemnie na adres GO.PL sp. z o.o., Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa w ciągu 14 dni roboczych (licząc od dnia zakwestionowanej publikacji).
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji jest równoznaczne z utratą przez Klienta prawa do reklamacji Reklamy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Zleceniodawcy, ID kampanii, dokładne wskazanie nieprawidłowości w wykonaniu umowy wraz z opisem okoliczności będących podstawą reklamacji.
 4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik GO.PL.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, GO.PL, zobowiązane jest sprostować wady w Reklamie zgodnie z ustaleniami z Klientem.
 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, GO.PL według własnego wyboru i możliwości, zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty, ustalonej z klientem. GO.PL nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Reklamy.
 7. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia zgłoszenia.

VII. POUFNOŚĆ

 1. W okresie obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu – bez ograniczenia czasowego, każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z Umową (Informacje Poufne) i do nie ujawniania ich żadnym osobom trzecim oraz nie wykorzystywania ich do celów innych niż realizacja Umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody tej Strony.
 2. Informacje Poufne oznaczają wszelkie dane i informacje przekazywane sobie wzajemnie przez strony w związku z wykonywaniem czynności związanych z umową, w jakiejkolwiek formie, a w szczególności:
  • informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje związane z prowadzeniem działalności przez strony,
  • wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych, uzyskane w dowolny sposób przy okazji lub w związku z wykonywaniem czynności dotyczących Kampanii.
 3. W celu należytego wykonania przez Strony czynności powierzonych w ramach przygotowania i przeprowadzenia Kampanii, Strony są uprawnione do ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie członkom swoich władz, wspólnikom, pracownikom, pełnomocnikom lub osobom współpracującym. Strony zobowiążą osoby, którym zostają ujawnione Informacje Poufne, do zachowania poufności na zasadach ich obowiązujących stosownie do postanowień niniejszej.
 4. Strony są zobowiązane w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty, włączając dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych, zawierające Informacje Poufne.
 5. Dla uznania danych za Informację Poufne nie jest konieczne opatrzenie jej w czasie przekazywania klauzulą tajności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zleceniobiorca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Zleceniodawcy szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Zleceniodawcy, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Zleceniodawca powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Zleceniodawcy w sieci Internet.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
 3. Prawem właściwym dla umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin będzie prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Sądem właściwym w sprawach wynikłych z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin, także w stosunkach z podmiotami prawa obcego, będzie Sąd siedziby Zleceniobiorcy.

Skontaktuj się z nami

Opowiemy Ci o konkretach, przedstawimy narzędzia, zaproponujemy rozwiązania, przygotujemy ofertę!

Kontakt